L’Associació de veïns Raval Nou d’Elx convoca un concurs de relat curt amb l’objectiu de promoure les activitats culturals en la nostra ciutat, concretament les activitats literàries entre xiquets i adults, que es regiran per les seguents
BASES:
I.  Podran participar en el “I Certamen Literari de Relat Curt “Raval d’Elx” totes les persones que ho desitgen, sempre que siguen residents en la província d’Alacant, i dins de les modalitats següents:
Infantil/juvenil: de 10 a 16 anys / Adults: a partir de 17 anys
II. Els relats seran de tema lliure, però hauran de contenir obligatòriament alguna referència al barri del Raval d’Elx, bé perquè es basen en personatges reals o ficticis d’aquest emblemàtic barri, en fets històrics que esdevingueren en el mateix, o bé perquè s’hi esmenten llocs, carrers o places característics del Raval.
III. Els relats, que hauran de ser originals i inèdits i no premiats en anteriors concursos, podran estar escrits en castellà o valencià, tindran una extensió màxima de dos folis per a la modalitat “Infantil/Juvenil”; i un màxim de quatre folis per a la modalitat “Adults”. El format en què s’han de presentar els escrits és amb processador de textos per una sola cara, a doble espai, amb lletra Arial, grandària 12. Cada participant podrà presentar un màxim de dos relats.
IV. La recepció de treballs comença el 2 de gener de 2017 i finalitza el 15 de març de 2017. Els textos s’enviaran per correu electrònic a l’adreça certamenliterari@raval.es en l’assumpte es farà constar el títol del relat i la modalitat en la qual es participa. S’hi adjuntaran dos arxius en texte simple (word o similar): el primer, amb el relat participant signat amb pseudònim; en el segon s’inclouran les dades personals de l’autor o autora (nom complet, adreça, edat, telèfon i e-mail).
Les obres també podran presentar-se en la seu de l’Associació de veïns del Raval, situada en Centre Social del Raval, carrer Boix i Rosario núm. 2 baix, 03202 Elx (Alacant). En aquest cas, juntament amb l’obra signada amb pseudònim, s’acompanyarà un sobre tancat amb les dades de l’autor o l’autora abans esmentats.
V. La decisió del jurat del concurs serà inapel·lable i es realitarà el mes d’abril de 2017. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 23 d’abril de 2017, en un acte públic en la plaça Major del Raval, amb la lectura dels relats premiats. Per a cada modalitat es triarà un únic guanyador i els premis consistiran en lots de llibres cedits per la Llibreria Ali i Truc d’Elx i un sopar per a dos en la Taperia Raval per a la modalitat d’adults. L’associació es reserva el dret de publicar un llibre amb una selecció dels millors relats presentats.
VI. El jurat estarà compost per escriptors, professors i membres de l’Associació, i es donarà a conèixer quan es faça públic la fallada del concurs.
La participació en aquest certamen implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.
Elx, 12 de desembre de 2016

Con el fin de promover las actividades culturales en nuestra ciudad, y concretamente las actividades literarias entre niños y adultos, la “Asociación de vecinos Raval Nou de Elche” convoca un concurso de relato corto que se regirá por las siguientes:
BASES:
I.- Podrán participar en el “I Certamen Literario de Relato Corto “Raval d’Elx” todas las personas que lo deseen, siempre que sean residentes en la provincia de Alicante, y dentro de las siguientes modalidades:
Infantil/juvenil: De 10 a 16 años. – Adultos: A partir de 17 años.
II.- Los relatos serán de tema libre, pero deberán contener obligatoriamente alguna referencia al barrio del Raval de Elche, bien porque se basen en personajes reales o ficticios de este emblemático barrio, en hechos históricos que acontecieran en el mismo, o porque se mencionen lugares, calles o plazas característicos del Raval.
III.- Los relatos, que deberán ser originales e inéditos y no premiados en anteriores concursos, podrán estar escritos en castellano o valenciano, tendrán una extensión máxima de dos folios para la modalidad Infantil/Juvenil; y un máximo de cuatro folios para la modalidad Adultos. En todo caso se presentarán escritos con procesador de textos por una sola cara, a doble espacio, con letra Arial, tamaño 12. Cada participante podrá presentar un máximo de dos relatos.
IV.- La recepción de trabajos comienza el 2 de enero de 2017 y finaliza el 15 de marzo de 2017. Los textos se enviarán por correo electrónico a la dirección certamenliterari@raval.es en el asunto se hará constar el título del relato y la modalidad en la que se participa.
Se acompañarán dos archivos en texto simple (word o similar), uno de ellos con el relato participante firmado con seudónimo; en el otro se incluirán los datos personales del autor o autora: nombre completo, dirección, edad, teléfono y e-mail.
Las obras también podrán presentarse en la sede de la Asociación de vecinos del Raval, sita en Centro Social del Raval, calle Boix i Rosario nº 2, bajo, C.P. 03202, Elche (Alicante). En este caso, junto con la obra firmada con seudónimo, se acompañará un sobre cerrado con los datos del autor o autora antes mencionados.
V.- El fallo del concurso será inapelable y se realizará en el mes de abril de 2017. La entrega de premios tendrá lugar el día 23 de abril de 2017, en un acto público en la plaza Mayor del Raval, con la lectura de los relatos premiados. Para cada modalidad se elegirá un único ganador y los premios consistirán en lotes de libros cedidos por Llibrería Ali i Truc y una cena para dos en la Tapería Raval para la modalidad de adultos.
La asociación se reserva el derecho de publicar un libro con una selección de los mejores relatos presentados.
VI.- El jurado estará compuesto por escritores, profesores y miembros de la Asociación, y se dará a conocer cuando se haga público el fallo del concurso.
La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases y de los derechos y las obligaciones que de ellas se derivan.
En Elx, a 12 de diciembre de 2016