A causa de la situació actual, ja sabeu que enguany s’han suspés les festes de Sant Joan al nostre barri i, en conseqüència, l’Av Raval tampoc ha convocat el tradicional concurs d’engalanat de carrers, encara que animem al veïnat a que adornen les seues finestres, portes i balcons per a celebrar no sols la festa sinó també el que comencem a recuperarnos d’aquest lamentable període.

Però, amb tot, com sabem que sou moltes i molts els que heu aprofitat el passat confinament per a fer “neteja d’armaris” possiblement haureu recuperat imatges del nostre barri, de la nostra gent, de les nostres festes.
L’AV Raval sempre ha mantingut una àmplia voluntat de mostrar i recuperar els valors que han fet d’aquest un barri tan emblemàtic.
És per això que la nostra proposta enguany és que ens ajudeu a confeccionar una memòria en imatges del Raval passat i present. No és un concurs encara que procurarem agrair amb alguns regals a les persones o fotografies més significatives d’aquest projecte.

Aprofitem aquestes festes però esperem siga només el principi de l’enorme Memòria Gràfica que aquest barri mereix. Ens ajudes?

Per a facilitar la participació hem acordat les següents

BASES

1.- La convocatòria és per a imatges o vídeos relacionats amb el barri del *Raval i les seues gents.

2.- Consta de 2 categories:

  • VINTAGE. Fotografies realitzades amb anterioritat a 1960 (aprox.)
  • FESTA. Imatges i vídeos d’activitats festives i culturals realitzades en el Raval ( Foguera, engalanat de carrers, sopar al carrer, atxes, setmana santa, velles de serra, processons, concerts, cinema, teatre, elx al carrer, dia dels museus…)

3.- Les fotos presentades podran, lògicament, englobar-se en totes dues categories.

4.- No és necessari que les/us participants envien les fotos o vídeos. Si estan ja publicades en una web pública d’internet (facebook, instagram, pinterest, flickr, youtube, tiktok, blogs personals…) bastarà amb indicar l’adreça (URL).
En aquest cas les imatges hauran de poder ser descarregades lliurement o el propietari facilitar-nos el codi que ho permeta.

5.- La inscripció es realitzarà a través de la web de l’AV Raval, en el formulari localitzat en www.raval.es/barri
Aqueix mateix formulari permet enviar la foto triada i no hi ha límit en el nombre d’inscripcions.
De resultar més còmode, podràs participar enviant les teues fotos o vídeos a través de l’email barri@raval.es

6.- Cada fotografia o sèrie d’elles haurà de portar un títol i/o comentari. En aquest comentari podrà fer-se constar les característiques que es coneguen de la foto, com ara data, lloc, persones que apareixen o qualsevol altra circumstància que es considere d’interés

7.- S’atorgaran 4 premis/regals consistents en 4 àlbums fotogràfics que recopilaran les més destacades fotos presentades

8.- Els premis seran concedits per un jurat compost per fotògrafs i pintors locals i membres de l’AV Raval. El jurat podrà premiar una imatge concreta, una col·lecció, la prolífica labor documental d’algun participant o qualsevol altre aspecte rellevant de la convocatòria

9.- Els propietaris de les imatges i vídeo, amb la seua inscripció, cedeixen a l’AV Raval els drets de reproducció del seu material almenys durant el temps de l’exposició online, i les recopilacions per a l’acte de lliurament de regals i edició impresa.

10.- Davant la impossibilitat material de comprovació de l’autoria de les imatges i vídeos, l’AV Raval eliminarà d’aquesta convocatòria tot aquell fitxer del qual els drets d’autor puguen ser qüestionats.

11.- El termini de presentació de les imatges finalitzarà el dimecres, 15 de juliol de 2020 a les 23.59h.

12.- Les imatges i vídeos presentats romandran exposades del 24 de Juny al 15 d’Agost de 2020 en la web del raval: www.raval.es/memoria-grafica

13.- La decisió del jurat es publicarà en la portada de la web de l’AV www.raval.es abans del 25 de juliol.

14.- És voluntat de l’AV Raval realitzar un acte públic de lliurament de regals en la Plaça Major del Raval, incloent, entre altres activitats, la projecció d’una àmplia selecció de les imatges presentades. La delicada situació que travessem ens impedeix de moment planificar una data però s’anunciarà quan siga possible organitzar l’acte.

15.- Qualsevol dubte, suggeriment o reclamació de les presents bases serà gestionada a través de l’email: ravaldelx@raval.es

A causa de la situación actual, ya sabéis que este año se han suspendido las fiestas de San Juan en nuestro barrio y, en consecuencia, la Av Raval tampoco ha convocado el tradicional concurso de engalanado de calles, aunque animamos al vecindario a que adornen sus ventanas, puertas y balcones para celebrar no solo la fiesta sino también el que comenzamos a recuperrnos de este lamentable periodo.

Pero, con todo, como sabemos que sois muchas y muchos los que habéis aprovechado el pasado confinamiento para hacer “limpieza de armarios” posiblemente habréis recuperado imágenes de nuestro barrio, de nuestra gente, de nuestras fiestas.
La AV Raval siempre ha mantenido una amplia voluntad de mostrar y recuperar los valores que han hecho de este un barrio tan emblemático.
Es por ello que nuestra propuesta este año es que nos ayudeis a confeccionar una memoria en imágenes del Raval pasado y presente. No es un concurso aunque procuraremos agradecer con algunos regalos a las personas o fotografías más significativas de este proyecto.

Aprovechamos estas fiestas pero esperamos sea solo el principio de la enorme Memoria Gráfica que este barrio merece. ¿Nos ayudas?

Para facilitar la participación hemos acordado las siguientes


BASES

1.- La convocatoria es para imágenes o videos relacionados con el barrio del Raval y sus gentes.

2.- Consta de 2 categorías:

  • VINTAGE. Fotografías realizadas con anterioridad a 1960 (aprox.)
  • FESTA. Imágenes y videos de actividades festivas y culturales realizadas en el Raval ( Foguera, engalanado de calles, sopar al carrer, atxes, semana santa, velles de serra, procesiones, conciertos, cine, teatro, elx al carrer, día de los museos…)

3.- Las fotos presentadas podrán, lógicamente, englobarse en ambas categorías.

4.- No es necesario que las/os participantes envíen las fotos o vídeos. Si están ya publicadas en una web pública de internet (facebook, instagram, pinterest, flickr, youtube, tiktok, blogs personales…) bastará con indicar la dirección (URL).
En este caso las imágenes deberán poder ser descargadas libremente o el propietario facilitarnos el código que lo permita.

5.- La inscripción se realizará a través de la web de la AV Raval, en el formulario localizado en www.raval.es/barrio
Ese mismo formulario permite enviar la foto elegida y no hay límite en el número de inscripciones.
De resultar más cómodo, podrás participar enviando tus fotos o videos a través del email barrio@raval.es

6.- Cada fotografía o serie de ellas deberá llevar un título y/o comentario. En dicho comentario podrá hacerse constar las características que se conozcan de la foto, tales como fecha, lugar, personas que aparecen o cualquier otra circunstancia que se considere de interés

7.- Se otorgarán 4 premios/regalos consistentes en 4 álbumes fotográficos que recopilarán las más destacadas fotos presentadas

8.- Los premios serán concedidos por un jurado compuesto por fotógrafos y pintores locales y miembros de la AV Raval. El jurado podrá premiar una imagen concreta, una colección, la prolífica labor documental de algún participante o cualquier otro aspecto relevante de la convocatoria

9.- Los propietarios de las imágenes y video, con su inscripción, ceden a la AV Raval los derechos de reproducción de su material al menos durante el tiempo de la exposición online, y las recopilaciones para el acto de entrega de regalos y edición impresa.

10.- Ante la imposibilidad material de comprobación de la autoría de las imágenes y videos, la AV Raval eliminará de esta convocatoria toda aquel fichero cuyos derechos de autor puedan ser cuestionados. 

11.- El plazo de presentación de las imágenes finalizará el miércoles, 15 de julio de 2020 a las 23.59h.

12.- Las imágenes y videos presentados permanecerán expuestos del 24 de Junio al 15 de Agosto de 2020 en la web del raval: www.raval.es/memoria-grafica

13.- El fallo del jurado se publicará en la portada de la web de la AV www.raval.es antes del 25 de julio.

14.- Es voluntad de la AV Raval realizar un acto público de entrega de regalos en la Plaza Mayor del Raval, incluyendo, entre otras actividades, la proyección de una amplia selección de las imágenes presentadas. La delicada situación que atravesamos nos impide por el momento planificar una fecha pero se anunciará en cuanto sea posible organizar el acto.

15.- Cualquier duda, sugerencia o reclamación de las presentes bases será gestionada a través del email: ravaldelx@raval.es