L’HORT de FELIP ecològic i urbà és un projecte de col·laboració entre l’Ajuntament d’Elx i l’Associació Veïnal del Raval.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

 • Promoure l’agricultura ecològica
 • Millorar la qualitat de vida de les persones
 • Sensibilitzar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat.
 • Promoure la recuperació de la identitat històric-agrícola del Palmerar
 • Proporcionar experiències pràctiques i formació en agricultura ecològica, organització i coordinació d’equips de treball, planificació de tasques i resolució de conflictes.
 • Facilitar un espai de convivència, aprenentatge i una alternativa d’oci.

El HORT de FELIP ecològic i urbà es un proyecto de colaboración entre el Ajuntament d’Elx y la Associació Veïnal del Raval.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Promover la agricultura ecológica
 • Mejorar la calidad de vida de las personas
 • Sensibilizar sobre el cambio climático y la sostenibilidad.
 • Promover la recuperación de la identidad histórico-agrícola del Palmeral
 • Proporcionar experiencias prácticas y formación en agricultura ecológica, organización y coordinación de equipos de trabajo, planificación de tareas y resolución de conflictos.
 • Facilitar un espacio de convivencia, aprendizaje y una alternativa de ocio.

QUI POT PARTICIPAR?

Persones jubilades i/o pensionistes, persones en situació de desocupació, entitats sense ànim de lucre, població escolar, membres de la comunitat universitària, així com població que reunisca els requisits establits en el Reglament.

ÚS DELS HORTS

Els horts es dedicaran exclusivament al cultiu d’hortalisses, plantes aromàtiques, plantes associades no arbòries i cultiu ecològic.

TIPUS D’HORTS

Horts d’Oci,
dirigits a persones majors de 18 anys, empadronades a Elx.

Horts Educatius,
els destinataris dels quals són els centres educatius

Horts Socials,
destinats a associacions sense ànim de lucre registrades en el municipi.

Horts d’Acolliment,
que es destinaran a projectes específics.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Personas jubiladas y/o pensionistas, personas en situación de desempleo, entidades sin ánimo de lucro, población escolar, miembros de la comunidad universitaria, así como población que reúna los requisitos establecidos en el Reglamento

USO DE LOS HUERTOS

Los huertos se dedicarán exclusivamente al cultivo de hortalizas, plantas aromáticas, plantas asociadas no arbóreas y cultivo ecológico.

TIPOS DE HUERTOS

Huertos de Ocio,
dirigidos a personas mayores de 18 años, empadronadas en Elche.

Huertos Educativos,
cuyos destinatarios son los centros educativos

Huertos Sociales,
destinados a asociaciones sin ánimo de lucro registradas en el municipio.

Huertos de Acogida,
que se destinarán a proyectos específicos.

ÒRGAN RECTOR

L’Òrgan Rector és la Junta de l’Hort constituïda per President/a, Secretari/a, Tresorer/a, Coordinador/a, quatre representants d’usuaris/as i un representant d’entitats sense ànim de lucre. Es reunirà un mínim de tres vegades per curs escolar. La presa de decisions es realitzarà per unanimitat, sempre que siga possible.

FACULTATS DE LA JUNTA DE L’HORT

Programar activitats, finançament i control econòmic, coordinació, creació de comissions, criteris d’assignació, sancions i, en general, vetlar pel bon funcionament de l’hort.

GRUPS DE TREBALL

Són grups d’usuaris/as dels horts d’oci, que s’organitzen per a realitzar diferents funcions o serveis, de manera rotativa en alguns casos i voluntària en uns altres. Es poden incorporar persones de la resta dels horts si ho desitgen.

 • Grup d’Abonament i Compost.
 • Grup de Reg, Lampisteria
  i Manteniment General.
 • Grup de Fitosanitaris.
 • Grup de Llavors i plàntules.
 • Grup d’Eines i Maquinària.
 • Grup d’Obertura i Tancament
 • Grup de Dinamització.

ÓRGANO RECTOR

El Órgano Rector es la Junta del Huerto constituida por Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Coordinador/a, cuatro representantes de usuarios/as y un representante de entidades sin ánimo de lucro. Se reunirá un mínimo de tres veces por curso escolar. La toma de decisiones se realizará por unanimidad, siempre que sea posible.

FACULTADES DE LA JUNTA DEL HUERTO

Programar actividades, financiación y control económico, coordinación, creación de comisiones, criterios de asignación, sanciones y, en general, velar por el buen funcionamiento del huerto.

GRUPOS DE TRABAJO

Son grupos de usuarios/as de los huertos de ocio, que se organizan para realizar diferentes funciones o servicios, de forma rotativa en algunos casos y voluntaria en otros. Se pueden incorporar personas del resto de los huertos si lo desean.

 • Grupo de Abono y Compost.
 • Grupo de Riego, Fontaneria
  y Mantenimiento General.
 • Grupo de Fitosanitarios.
 • Grupo de Semillas y plántulas.
 • Grupo de Herramientas y Maquinaria.
 • Grupo de Apertura y Cierre
 • Grupo de Dinamización.

DRETS

– Ús i gaudi de parcel·la i instal·lacions comunes (llavorer, compostera i magatzem)
– Aprofitament dels productes.
– Ús de les eines compartides i portar la seua pròpia.
– Cobertura d’assegurança de responsabilitat civil.
– Nomenar persones autoritzades (màxim 4)
– Participar en les activitats programades.
– Triar i ser triat/a per a formar part de la Junta de l’Hort.

 

 

DEURES

– Mantindre neta i cultivada la parcel·la.
– Realitzar un curs d’Agricultura Ecològica.
– Cuidar les eines.
– Reciclar els residus orgànics.
– Utilitzar l’aigua de reg en la forma que es determine.
– Comunicar a la Junta els autoritzats de la parcel·la i respondre dels seus actes, davant ella.
– Comunicar incidències detectades.
– Permetre i col·laborar amb les persones que visiten les parcel·les.
– Pagar les quotes que es determinen.
– Reparar o reposar els béns o utensilis danyats, destruïts o extraviats per l’ús inadequat d’aquests.
– Entregar la parcel·la neta de cultius i restes, en finalitzar la concessió.

 DERECHOS

– Uso y disfrute de parcela e instalaciones comunes (semillero, compostera y almacén)
– Aprovechamiento de los productos.
– Uso de las herramientas compartidas y traer la suya propia.
– Cobertura de seguro de responsabilidad civil.
– Nombrar a personas autorizadas (máximo 4)
– Participar en las actividades programadas.
– Elegir y ser elegido/a para formar parte de la Junta del Huerto.

 

 

DEBERES

– Mantener limpia y cultivada la parcela.
– Realizar un curso de Agricultura Ecológica.
– Cuidar las herramientas.
– Reciclar los residuos orgánicos.
– Utilizar el agua de riego en la forma que se determine.
– Comunicar a la Junta los autorizados de la parcela y responder de sus actos, ante ella.
– Comunicar incidencias detectadas.
– Permitir y colaborar con las personas que visiten las parcelas.
– Pagar las cuotas que se determinen.
– Reparar o reponer los bienes o utensilios dañados, destruidos o extraviados por el uso inadecuado de los mismos.
– Entregar la parcela limpia de cultivos y restos, al finalizar la concesión.

PROHIBICIONS

– L’entrada d’animals excepte els gossos-guia.
– Introduir vehicles, excepte bicicletes o qualsevol altre amb permís expresse
– Cultivar arbres, arbustos i plantes degradants del sòl, que donen ombra o prohibides.
– Modificar l’estructura de la parcel·la, siga amb materials artificials o naturals, sense autorització.
– Utilitzar el reg per aspersió o per inundació, així com alterar el sistema de reg per degoteig.
– Sobrepassar els límits marcats la parcel·la
– Utilitzar productes fitosanitaris tipus herbicida, insecticida o fungicida, així com abonaments químics.
– Acumular o abandonar material alié a l’hort
– Fer foc, cremar restes vegetals.
– Vendre els productes de l’horta.
– Instal·lar hivernacles.
– Realitzar qualsevol activitat susceptible de causar mal a la fauna i flora de l’hort i el seu entorn.
– Utilitzar eines no permeses.
– Cedir l’ús de la parcel·la.

INCIDÈNCIES

Es comunicaran al/la coordinador/a de l’hort, que en cas que excedisquen de la seua competència, les remetrà a la Junta.

PROHIBICIONES

– La entrada de animales excepto los perros-guía.
– Introducir vehículos, salvo bicicletas o cualquier otro con permiso expreso
– Cultivar árboles, arbustos y plantas degradantes del suelo, que den sombra o prohibidas.
– Modificar la estructura de la parcela, sea con materiales artificiales o naturales, sin autorización.
– Utilizar el riego por aspersión o por inundación, así como alterar el sistema de riego por goteo.
– Sobrepasar los límites marcados la parcela
– Utilizar productos fitosanitarios tipo herbicida, insecticida o fungicida, así como abonos químicos.
– Acumular o abandonar material ajeno al huerto
– Hacer fuego, quemar restos vegetales.
– Vender los productos de la huerta.
– Instalar invernaderos.
– Realizar cualquier actividad susceptible de causar daño a la fauna y flora del huerto y su entorno.
– Utilizar herramientas no permitidas.
– Ceder el uso de la parcela.

INCIDENCIAS

Se comunicarán al/la coordinador/a del huerto, que en caso de que excedan de su competencia, las remitirá a la Junta.