Emplena aquest formulari amb les teues dades i envia’ns la foto triada.
Aquest formulari només s’admet formats *JPG, *PNG o *GIF i fins a un màxim de 3Mb

Si desitges enviar vídeos, altres formats, imatges més grans o tens moltes i es faria pesat enviar-les una a una, utilitza WETRANSFER (admet fins a 2Gb i múltiples fitxers)

Com diuen les bases, si ja has publicat la/s foto/s o vídeo/s en facebook, flickr, instagram, twitter, pinterest, youtube, tiktok, el teu blog o qualsevol altra web, no és necessari que l’envies, només necessites escriure l’adreça en la casella URL perquè la localitzem.

Gràcies per participar i ajudar a documentar la memòria gràfica del Raval.

===

Rellena este formulario con tus datos y envíanos la foto elegida.
Este formulario solo se admite formatos JPG, PNG o GIF y hasta un máximo de 3Mb

Si deseas enviar videos, otros formatos, imágenes más grande o tienes varias y se haría pesado enviarlas una a una, utiliza WETRANSFER (admite hasta 2Gb y múltiples ficheros)

Como dicen las bases, si ya has publicado la/s foto/s o video/s en facebook, flickr, instagram, twitter, pinterest, youtube, tiktok, tu blog o cualquier otra web, no es necesario que la envies, solo necesitas escribir la dirección en la casilla URL para que la localicemos

Gracias por participar y ayudar a documentar la memoria gráfica del Raval.

[contact-form-7 id="4155" title="RAVAL EN IMATGES"]

NOTAS/NOTES:
1.- Los propietarios de las imágenes y video, con su inscripción, ceden a la AV Raval los derechos de reproducción de su material al menos durante el tiempo de la exposición online, y para las recopilaciones del acto de entrega de regalos y edición impresa.
Els propietaris de les imatges i vídeo, amb la seua inscripció, cedeixen a l’AV Raval els drets de reproducció del seu material almenys durant el temps de l’exposició online, i per a les recopilacions de l’acte de lliurament de regals i edició impresa.

2.- Ante la imposibilidad material de comprobación de la autoría de las imágenes y videos, la AV Raval eliminará de esta convocatoria toda aquel fichero cuyos derechos de autor o propiedad puedan ser cuestionados.
Davant la impossibilitat material de comprovació de l’autoria de les imatges i vídeos, l’AV Raval eliminarà d’aquesta convocatòria tota aquell fitxer els drets d’autor del qual o propietat puguen ser qüestionats.

 

PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer custodiat per l’Associació Veïnal Raval d’Elx, amb l’objectiu de poder fer-les servir només per les nostres comunicacions i gestió de la convocatòria. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a admin@raval.es, o en la seu de l’Associació, carrer Boix i Rosario, 2 d’Elx.