L’Associació Veïnal Raval d’Elx convoca el quart concurs de relat curt amb l’objectiu de promoure les activitats culturals en la nostra ciutat, concretament les activitats literàries entre xiquets i adults, que es regiran per les seguents

BASES:
I.  Podran participar en el IV Certamen Literari de Relat Curt “Raval d’Elx” totes les persones que ho desitgen, sempre que siguen residents en la província d’Alacant, i dins de les modalitats següents:
Infantil/juvenil: de 10 a 16 anys / Adults: de 17 a 59 anys / Sènior: 60 anys o més

II. Els relats seran de tema lliure, però hauran de contenir obligatòriament alguna referència al barri del Raval d’Elx, personatges reals o ficticis, fets històrics, llocs, carrers o places característics del Raval.

III. Els relats, que hauran de ser originals i inèdits i no premiats en anteriors concursos, podran estar escrits en castellà o valencià, tindran una extensió màxima de tres fulles per a la modalitat “Infantil/Juvenil”; i un màxim de sis fulles per a les modalitats “Adults” i «Sènior». El format en què s’han de presentar els escrits és amb màquina d’escriure o processador de textos per una sola cara, a doble espai, amb lletra Aria o similar, grandària 12. Cada participant podrà presentar un màxim de dos relats.

IV. La recepció de relats comença l’31 de novembre de 2020 i finalitza l’1 d’Abril de 2021. Els textos s’enviaran per correu electrònic a l’adreça avr.certamenliterario@gmail.com. En l’assumpte es farà constar el títol del relat i la modalitat en la qual es participa. S’hi adjuntaran dos arxius en texte simple (pdf, word o similar): el primer, amb el relat participant signat amb pseudònim; en el segon s’inclouran les dades personals de l’autor o autora (nom complet, adreça, edat, col·legi, institut o universitat  en cas d’estudiants, telèfon i e-mail).
Les obres també podran presentar-se en la seu de l’Associació Veïnal Raval, situada en Centre Social del Raval, carrer Boix i Rosario núm. 2 baix, 03202 Elx (Alacant). En aquest cas, juntament amb l’obra signada amb pseudònim, s’acompanyarà un sobre tancat amb les dades de l’autor o l’autora abans esmentats.

V. La decisió del jurat del concurs serà inapel·lable i es realitarà el mes de juny de 2021. El lliurament de premis tindrà lloc quan ho permeta la situació sanitària, en un acte públic en la plaça Major del Raval. En finalitzar el lliurament de premis es farà una lectura dramatitzada dels relats guanyadors en cada modalitat. Per a cada modalitat es triaran tres guanyadors i els premis consistiran en les aportacions dels patrocinadors: Llibreria Ali i Truc, Llibreria Sèneca, Llibreria El Salvador, Bar Paquito, Bar La Gatera, Ana Bonete, El Desván de Beni, Antonio perruquers, Beatriz Quiles podologia, Fruites Laura, El Tempir i Federació d’Associacions Veïnals Dama d’Elx.
El jurat podrà atorgar accèssits a altres obres o autors si ho considera, així com declarar premis deserts i en aquest cas els regals passaran a engrossir els altres premiats o els accèssits.
L’associació es reserva el dret de publicar un llibre amb una selecció dels millors relats presentats.

VI.- El jurat estarà compost per escriptors, professors, membres de l’Associació i altres personalitats.

VII.- Entre els aspectes a tindre en compte en el relat que seran valorats pel jurat es destacarà.

 • Ortografia.
 • Tema (Transparència)
 • Argument (Claredat i coherència)
 • Assumpte. (Genere, de què tracta?)
 • Espai (Descriure l’escenografia, llocs)
 • Llenguatge (Valencià, castellà)
 • Interés. (Impacte del relat)
 • Originalitat.
 • Estètica.

La participació en aquest certamen implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.
Elx, 21 d’Octubre de 2021

Con el fin de promover las actividades culturales en nuestra ciudad, y concretamente las actividades literarias entre niños y adultos, la Asociación Vecinal Raval convoca el cuarto concurso de relato corto que se regirá por las siguientes:

BASES:
I.- Podrán participar en el IV Certamen Literario de Relato Corto “Raval d’Elx” todas las personas que lo deseen, siempre que sean residentes en la provincia de Alicante, y dentro de las siguientes modalidades:
Infantil/juvenil: De 10 a 16 años. – Adultos: De 17 a 59 años. – Sénior: 60 años o más

I.- Los relatos serán de tema libre, pero deberán contener obligatoriamente alguna referencia al barrio del Raval de Elche, personajes reales o ficticios, hechos históricos, lugares, calles o plazas característicos del Raval.

III.- Los relatos deberán ser originales e inéditos y no premiados en anteriores concursos, podrán estar escritos en castellano o valenciano, tendrán una extensión máxima de tres hojas para la modalidad Infantil/Juvenil; y un máximo de seis folios para las modalidades de Adulto y Sénior. En todo caso se presentarán escritos con máquina de escribir o procesador de textos por una sola cara, a doble espacio, con letra Arial o similar, tamaño 12. Cada participante podrá presentar un máximo de dos relatos.

IV.- La entrega de relatos comienza el 30 de noviembre de 2020 y finaliza el 1 de abril de 2021. Los textos se enviarán por correo electrónico a la dirección avr.certamenliterario@gmail.com. En el asunto se hará constar el título del relato y la modalidad en la que se participa.
Se acompañarán dos archivos en texto simple (pdf, word o similar), el primero con el relato participante firmado con seudónimo; en el segundo se incluirán los datos personales del autor o autora (nombre completo, dirección, edad, colegio, instituto o universidad en caso de estar estudiando, teléfono y correo electrónico).
Las obras también podrán presentarse en la sede de la Asociación Vecinal Raval, sita en Centro Social del Raval, calle Boix i Rosario nº 2, bajo, C.P. 03202, Elche (Alicante). En este caso, junto con la obra firmada con seudónimo, se acompañará un sobre cerrado con los datos del autor o autora.

V.- El fallo del concurso será inapelable y se realizará en el mes de junio de 2021. La fecha de entrega de premios está pendiente de la situación sanitaria, será en un acto público en la plaza Mayor del Raval. Al finalizar la entrega de premios se hará una lectura dramatizada de los relatos ganadores en cada modalidad. Para cada modalidad se elegirán tres ganadores y los premios consistirán en las aportaciones de los patrocinadores:  Llibrería Ali i Truc, Libreria Séneca, Librería El Salvador, Bar Paquito, Bar La Gatera, Ana Bonete,  El Desván de Beni, Antonio peluqueros, Beatriz Quiles podología, Fruites Laura, El Tempir y Federación de Asociaciones Vecinales Dama d’Elx.
El jurado podrá otorgar accésits a otras obras o autores si lo considera, así como declarar desierto alguno de los premios en cuyo caso los regalos pasarán a engrosar los otros premiados o los accésits.
La asociación se reserva el derecho de publicar un libro con una selección de los mejores relatos presentados.

VI.- El jurado estará compuesto por escritores, profesores, miembros de la Asociación y otras personalidades.

VII.- Entre los aspectos a tener en cuenta en el relato que serán valorados por el jurado se destacará.

 • Ortografía.
 • Tema (Transparencia)
 • Argumento (Claridad y coherencia)
 • Asunto. (Genero, ¿de qué trata?)
 • Espacio (Describir la escenografía, lugares)
 • Lenguaje (Valenciano, castellano)
 • Interés. (Impacto del relato)
 • Originalidad.
 • Estética.

La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases y de los derechos y las obligaciones que de ellas se derivan.
En Elx, a 21 de Octubre de 2020

 

 

PATROCINADORS